Verkoopsvoorwaarden

Bij reservatie van een van onze formules, of bij bestelling van goederen uit onze shop, is iedere klant geacht de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Algemeenheden :

De formules, diensten en goederen worden aangeboden door Fiesta Vela BV,

maatschappelijke zetel Oude Westmeerbeekseweg 33, 2260 Westerlo

*

De prijzen op onze offertes zijn richtinggevend en vrijblijvend. Onze offertes blijven één maand geldig.

*

Verstuurde goederen uit onze shop zijn niet retourneerbaar.

*

Fiesta Vela BV streeft naar het doorgeven van betrouwbare informatie, maar is er niet aansprakelijk voor.

*

Klachten gebeuren per aangetekende brief, binnen 8 dagen na levering van de diensten/goederen.

*

Fiesta Vela BV verbindt zich tot een middelverbintenis: zij is enkel verantwoordelijk voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door haar eigen schuld en beperkt tot de door haar afgesloten verzekeringscontracten.

*

Fiesta Vela BV mag haar diensten en leveringen onderbreken in geval van overmacht,

zonder enig recht op schadevergoeding van de klant.

*

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Modaliteiten inzake facturatie en (terug)betalingen :

Al onze goederen/diensten zijn 100% betaalbaar bij bestelling. Factuur volgt na ontvangst van de volledige betaling.

Iedere factuur, niet betwist binnen de 8 dagen, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn.

*

Elk factuur, onbetaald op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 50 Euro. Eveneens zal een verwijlintrest van 12% verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de factuurdatum, alsook van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

*

Uitzonderlijke toegestane kortingen vervallen automatisch als de betalingstermijn niet werd gerespecteerd.

*

Op vervaldag onbetaalde facturen maken het verschuldigde saldo van andere, zelfs niet-vervallen facturen,

van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

*

Alle terugbetalingen aan de klant, ten gevolge van een annulatie door de klant, zijn onderhevig aan een administratieve kost van 10% op het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro per ingeschreven persoon.

*

Terugbetalingen gebeuren aan het einde van de maand waarin zij betaalbaar geworden zijn

(ongeacht de reden voor de terugbetaling).

Wederzijds engagement tot deelname :

Deelnemers verklaren geen gezondheidsbeperkingen te hebben (zoals bijv. hart- of evenwichtstoornissen, suikerziekte, epilepsie, enz…) die hen beletten om veilig een zeilboot of motorboot te besturen.

*

Deelname gebeurt op eigen risico.

*

Indien jonger dan 18 jaar, kan deelname enkel mits akkoord van de ouders of voogd.

*

Deelnemers verklaren tevens dat foto- en/of videomateriaal, genomen tijdens hun verblijf aan boord, kan gebruikt worden door Fiesta Vela BV zonder voorafgaande kennisgeving (bijv. op haar sociale media, in video’s ten behoeve van opleiding en/of publiciteit, enz…). Indien de deelnemer dit niet wenst, dan dient hij/zij dit aan te geven voor de start van de opleiding. Achteraf kan geen aanspraak meer worden gedaan op eventuele portretrechten.

*

Annulatie door de klant dient schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk tot dertig dagen voor aanvang. Zoniet is terugbetaling niet mogelijk, behalve met geldige reden, gestaafd door doktersattest, overlijdensbrief, of gelijkaardig. In zulke gevallen proberen we een geschikte oplossing uit te werken in samenspraak met de klant.

*

Afgelasting van een zeilinitiatie of andere geboekte formule omwille van slechte of onveilige weersomstandigheden of door overmacht (defect aan het vaartuig, ziekte van de schipper, overheidsmaatregelen, enz…) leidt tot onderling overleg om een nieuwe datum te prikken.

Dit geeft geen recht op terugbetaling, tenzij we niet in de mogelijkheid zijn om een alternatief aan te bieden.

*

Deelnemers kunnen de toegang tot het vaartuig ontzegd worden wegens ongepast gedrag, vermoeden van dronkenschap en/of drugsgebruik. In zulk geval heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.